VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE
 

§ 1. NAVN OG EIERFORHOLD

Barnehagens navn er Lilja familiebarnehage. Barnehagen består av to avdelinger. En i Grinistubben 2 og en avdeling i Grinistubben 6.
Familiebarnehagen eies av Kaja Aasan og Mari Jacobsen Lofthus under delt ansvar(DA) og er godkjent av Bærum Kommune v/Barnehagekontoret. Barnehagen drives i leide lokaler og er godkjent for 10 barn i alderen 0-5, primært 0-3 år.
Lilja familiebarnehage er privat tjenesteyting betinget av offentlig godkjenning. Driften av barnehagen besørges av eier.

§ 2. FORMÅL

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

§ 3. INTERNKONTOLLSYSTEM

Barnehagen har internkontrollsystem, rutinene for internkontrollsystemet blir oppbevart i perm i barnehagen.
 

§ 4. SAMARBEIDSUTVALG/FORELDRERÅD


Foreldreråd

Barnehagen har et foreldreråd som består av alle foreldre/foresatte i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes felles interesser, samt bidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehagen.
Foreldrerådet forelegges saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen og har rett til å uttale seg før slike avgjørelser blir tatt.


Samarbeidsutvalget

Barnehagen har et samarbeidsutvalg.
Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. I Lilja familiebarnehage består Samarbeidsutvalget av en foreldre/foresatte og en ansatt i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier vil også delta, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.
Samarbeidsutvalget vil bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene som vedtekter, budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealer.
Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen eller fylkesmannen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innefor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.
Samarbeidsutvalget fastsetter årsplan for barnehage

 

§ 5. OPPTAK AV BARN – OPPSIGELSE AV PLASS

Ved opptak av barn legges det vekt på følgende prioriteringer:
    
1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn det er fattet vedtak om etter lov barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.
2. Barn av ansatte kan prioriteres.
3. Barn som flyttes fra det ene huset til det andre i Lilja familiebarnehage skal prioriteres.
4. Søsken av barn som har plass i barnehagen kan prioriteres.
5. Jevn fordeling av alder og kjønn av barn opp til det året de fyller 4 år.
6. Barn fra nærmiljøet kan prioriteres. Nærmiljøet spesifiseres til Eiksmarka.
Barnehagen er åpen for barn i Oslo og Akershus.
Det inngås kontrakt mellom foreldre og barnehagen.
· Oppsigelsen sendes på e-post til administrasjonen.
· Oppsigelsestiden er 2 mnd fra den 1. i påfølgende måned, og alltid ut en kalendermåned. Juli gjelder ikke som oppsigelse mnd. Eks: oppsigelse mottatt i mai løper ut august. Oppsigelse mottatt i juni løper ut september.
· Dersom barnehagen skal legges ned er oppsigelsestiden fra eier til foresatte 2 måneder.
Barnehageplassen kan sies opp med en gjensidig oppsigelsesfrist på 2 måneder. Oppsigelsen skal være skriftlig for å være gyldig og gjelder fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen er gitt.
Klager vedrørende opptak rettes til kommunen i.h.t. forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehager.

§ 6. ÅPNINGSTID OG FERIE

Barnehagen er åpen fra kl. 08.00 til 16.30 i ukas 5 første virkedager. Barnehage året går fra 1.aug – 31.juli
Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av året.
Barnehagen holder stengt hele juleferien. Fra lille julaften til 2. nyttårsdag. og hele påskeferien. Fra palmesøndag til 2. påskedag. Barnehagens sommerferie starter etter siste arbeidsdag i juni og starter opp igjen første 1 arbeidsdag i august. Barnehagen har 5 planleggingsdager, barnehagen er da stengt. Egen datoplan kommer med årsplanen.

§ 7. FORELDREBETALING

Foreldrebetaling for plass i Lilja familiebarnehage tilsvarer makspris, jf. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Maksprisen blir fastsatt ved stortingets årlige budsjettvedtak, og betales i 11. mnd. i året
Lilja familiebarnehage Grinistubben 2 og Grinistubben 6 har fullt mattilbud. Kostpengene dekker kun de faktiske matutgiftene. Mattilbudet tas opp i samarbeidsutvalget på første foreldremøte på høsten og stemmes over.
Ved tildeling av plass i Lilja skal det betales et forskudd tilsvarende 2 mnd. betaling. Plassen regnes ikke som akseptert før dette er innbetalt. Depositumet beholdes dersom man trekker seg etter aksept, og barnehagen ikke greier å fylle opp plassen
Foreldrebetalingen forfaller forskuddsvis den 1. i hver måned . Ubenyttet plass må betales dersom oppsigelse ikke er levert etter gjeldende regler. Det gis søskenmoderasjon og inntektsgradert betaling etter regler gitt av Bærum kommunen.

§ 8. DUGNAD

Barnehagen har en dugnad i året. Dugnaden legges til våren. Spesifikk dato vil komme opp i rimelig tid før dugnaden. Det forventes at foreldre/foresatte møter til dugnaden.
 

§ 9. VIKARORDNING

Barnehagen bruker barnehageressursen og barnevaktformidlinga ved sykdom blant personalet. Vi bruker også ansatte på kryss av de to avdelingene. Foreldrene forventes ikke som vikar.

§ 10. FORSIKRING

Barna som går i Lilja familiebarnehage er ulykkesforsikret igjennom Bærum kommune.

§ 11. UFORUTSETTE HENDELSER

Vertshjemmet står ikke ansvarlig for å holde barnehagen åpen ved uforutsette hendelser som brann, naturkatastrofer, innbrudd, hærverk eller store skadeverk, innvendig vannskader eller tilsvarende uforutsette hendelser.
Ved sykdom ved ansatte i barnehagen brukes det vikar fra vikarbyrå.(barnevaktformidlingen, barnevaktressursen)
Foreldre kan ikke kreve erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, utgifter til annen omsorg for barna eller lignende ovenfor barnehagen når forholdene gjelder uforutsette hendelser.
 

§ 12. ANDRE FORHOLD

Utleier av lokalene(annen del av hus) har hund.

§ 13. KLAGE M:V:

Klager på barnehagens drift rettes skriftlig til eier.
 

§ 14. OPPHØR AV FAMILIEBARNEHAGEN

Eier har 3 måneders frist med melding til foreldre/foresatte om opphør av familiebarnehagen.
 

§ 15. VEDTEKTENES FORMELLE STATUS

Disse vedtektene suppleres Barnehagelovens bestemmelser. Ved eventuell strid mellom vedtekter og lov gjelder lovens bestemmelser.
 

§ 16. ENDRING AV VEDTEKTENE

Endring av disse vedtekter foretas av eiere av Lilja familiebarnehage
Reviderte vedtekter trår i kraft 2 mnd. etter at de er vedtatt.
Vedtektene vil bli sendt kommunen til orientering.
 

Lilja familiebarnehage

Bærum .03.10.2013

Eiere: Mari Jacobsen Lofthus og Kaja Aasan

Sist revidert 03.10.13